De procedure van gerechtelijke reorganisatie (PGR) : de nieuwigheden van de wet van 21 maart 2021

Sinds 26 maart 2021 zijn in Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht verschillende wijzigingen van kracht, waarvan sommige verband houden met de gezondheidscrisis. Het vooropgesteld doel is om de procedures van gerechtelijke reorganisatie aan te passen aan de behoeften van de economische crisis veroorzaakt door de COVID-19-pandemie, met name door de toegang ertoe te vergemakkelijken, in het bijzonder voor kmo’s.

De wet bestaat uit drie grote luiken die volgende doeleinden nastreven:

1. Vergemakkelijking van de toegang tot de procedure van gerechtelijke reorganisatie door de afschaffing van de ambtshalve onontvankelijkheidsverklaring ingeval het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie niet alle bij wet vereiste bijlagen bevat. Deze afschaffing gaat gepaard met een grotere controlebevoegdheid van de gevatte rechter.

2. Invoering in het Belgische recht van een ‘prepackaged bankruptcy’, genoemd voorbereidend akkoord, zijnde een wettelijk kader waarbinnen kan worden onderhandeld mbt een reorganisatieplan zonder dat hieraan een negatieve publiciteit wordt gekoppeld. Daardoor kan de periode van opschorting zo kort mogelijk worden gehouden.

Deze voorbereidende fase, waaraan geen reclame wordt gegeven, heeft tot doel een PGR voor te bereiden bij minnelijke schikking of bij collectieve overeenkomst. De bij deze gelegenheid aangestelde gerechtsmandataris beschikt over behoorlijk ruime bevoegdheden en kan bijvoorbeeld de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank verzoeken om gedurende een beperkte periode uitstel te verlenen of termijnen toe te staan ten opzichte van schuldeisers die over een uitvoerbare titel beschikken.
Indien het voorbereidend akkoord lukt, zal dit leiden tot een versnelde afhandeling van de PGR, die pas dan voor de eerste maal in het Belgisch Staatsblad zal worden gepubliceerd.

3. Zorgen voor een fiscale vrijstelling van alle akkoorden die overeenkomstig de bepalingen van Boek XX worden bekrachtigd. Het doel is namelijk een gelijke fiscale behandeling van alle schuldeisers die worden geconfronteerd met vermogensverlies ingevolge akkoorden gesloten overeenkomstig Boek XX.

* * *

Het bijzondere aan deze nieuwe wetgeving is dat de meeste bepalingen ervan enkel tot 30 juni 2021 van kracht blijven. Deze datum kan bij Koninklijk Besluit worden verlengd doch het is de bedoeling om op korte termijn een meer diepgaande hervorming van de insolventieprocedure door te voeren in het kader van de omzetting van de Europese richtlijn betreffende herstructurering en insolventie, die verwacht wordt tegen juni 2021.

Voor verdere informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact te nemen met Mr Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team