Handelsagentuur: Maatregelen tegen eenzijdige tariefverhogingen door de principaal

Op 16 februari 2022 is de wet tot wijziging van het Wetboek van economisch recht inzake handelsagentuurovereenkomsten, houdende de bescherming van handelsagenten tegen de eenzijdige verhoging of oplegging van kosten door de principaal, aangenomen.
 
Een handelsagentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de handelsagent, permanent en tegen een vergoeding door de andere partij, de principaal, wordt belast met het onderhandelen en eventueel het sluiten van zaken in naam en voor rekening van de principaal, zonder onder diens gezag te zijn.
 
Net zoals de principaal de oorspronkelijk overeengekomen commissietarief niet eenzijdig kan wijzigen, kan hij voortaan ook niet meer bepaalde kosten verhogen of opleggen. Hij geniet immers thans dezelfde bescherming als deze die geldt tegen eenzijdige wijzigingen van de commissies. Elke verhoging of oplegging van  kosten door de principaal vormt dus een handeling die gelijkstaat met een verbreking van de handelsagentuurovereenkomst. In voorkomend geval zou de handelsagente die zich op de schending van zijn handelsagentuurovereenkomst zou beroepen, schadevergoeding kunnen vorderen en onmiddellijk voor een van de concurrenten van de principaal gaan werken, zonder aan enig concurrentiebeding te zijn gehouden.
 
Een speciale regeling is van toepassing in de sectoren verzekeringen, kredietinstellingen en gereglementeerde effectenmarkten.  In deze gebieden kunnen de partijen in het kader van een gemeenschappelijk overlegorgaan een overeenkomst sluiten om het bedrag van de provisies en/of vergoedingen of de wijze waarop deze worden berekend, te wijzigen. Dit gesloten akkoord zal bindend zijn voor alle agenten en de principaal, maar de daaruit voortvloeiende wijzigingen kunnen niet leiden tot de beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst.
 
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer Guillaume RUE.
 
Met onze vriendelijke groeten.

Het team van Cairn Legal