Oprichting van een Register van kredieten aan ondernemingen

De wet van 28 november 2021, die op 7 december in werking is getreden, heeft een Register van kredieten aan ondernemingen gecreëerd met de bedoeling om alle gegevens met betrekking tot kredieten en leasingcontracten, alsook de ontvangen waarborgen en compensaties, zoals bv de verzekeringen en dekkingen, te vergaren.
 
Dit Register is bedoeld om de Nationale Bank van België (NBB) in staat te stellen haar taken op het gebied van prudentiële toezicht en bankstabiliteit uit te voeren. Sinds 1967 neemt de NBB de taak op zich om de kredietgegevens te centraliseren. Hiervoor had zij de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) in het leven geroepen. De door het CKO verzamelde gegevens – en vooral de wijze waarop deze werden bijgehouden – waren evenwel ontoereikend.
 
De wet bepaalt nu dat het de NBB is die de gegevens registreert met betrekking tot krediet- en leasingcontracten en de daaruit voortvloeiende wanbetalingen, evenals de gegevens met betrekking tot alle partijen die bij deze contracten betrokken zijn. De informatieplichtigen moeten deze gegevens aan de NBB meedelen overeenkomstig de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten.
 
De NBB mag de geregistreerde gegevens enkel meedelen aan de informatieplichtigen (zijnde de “kredietinstellingen en leasingondernemingen”), hetzij vóór het afsluiten van een contract in het kader van een risicobeoordeling betreffende een potentiële begunstigde, hetzij in het kader van het beheer van een contract. Het Register mag niet worden geraadpleegd voor commerciële prospectiedoeleinden. Eenieder heeft ook toegang tot de gegevens die op zijn of haar naam zijn geregistreerd en kan om correctie van onjuiste gegevens verzoeken.
 
Een koninklijk besluit moet nog bepalen welke exacte gegevens door de informatieplichtigen moeten worden doorgegeven. In deze toekomstige tekst zullen ook de frequentie, de termijnen en de precieze modaliteiten voor de mededeling en bijwerking van de gegevens worden vastgesteld.

Voor meer informatie over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Virginie SCHOONHEYT.


Met vriendelijke groeten.


Het Cairn Legal Team