De wettelijke interestvoeten van toepassing in 2021

De Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën heeft op 12 februari 2021 de wettelijke interestvoet meegedeeld, die bepaald is volgens de methode voorzien door de wet van 5 mei 1865 betreffende de lening tegen interest.

Voor het jaar 2021 blijft de wettelijke interestvoet 1,75% bedragen, die van toepassing is op:

•   privé-aangelegenheden, zowel tussen natuurlijke personen als tussen rechtspersonen (burgerlijke zaken);
•   transacties tussen handelaren en particulieren (handelszaken).

De wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties blijft voor het eerste semester van het jaar 2021 8%. Een handelstransactie is elke transactie die tegen betaling wordt verricht:

•   tussen ondernemingen, d.w.z. ook tussen beoefenaars van vrije beroepen, zelfstandigen of ondernemingen in de niet-commerciële sector;
•   of tussen ondernemingen en overheidsinstanties, wanneer de overheidsinstantie een schuldenaar is en de opdracht onder de regeling “kleine opdrachten” valt, d.w.z. dat het te betalen bedrag wordt geraamd op minder dan 8.500 euro, of op minder dan 30.000 euro indien het een opdracht is in de water-, post-, energie- of transportsector;
•   en die betrekking heeft op hetzij de levering van goederen, hetzij de verlening van diensten, hetzij het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding.

Deze twee percentages van 1,75% en 8% zijn alleen van toepassing indien geen ander intrestvoet is overeengekomen. De partijen kunnen altijd een afwijkende interestvoet overeenkomen, die dan de contractuele interest voor betalingsachterstand vormt.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mr Didier CHAVAL.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team