UBO-register: nieuwe informatie die moet worden meegedeeld

Sinds eind 2019 moeten vennootschappen en andere rechtspersonen, zoals (internationale) vzw’s, trusts, fiducieën en soortgelijke juridische constructies de identiteit van hun uiteindelijke begunstigden bekendmaken in het UBO-register (Ultimate Beneficial Owners). Een nieuw Koninklijk Besluit van 23 september 2020 vereist nu meer precieze informatie.

Voor onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden (wanneer een rechtspersoon zich bevindt tussen de uiteindelijke begunstigde “natuurlijke persoon” wiens identiteit bekend moet worden gemaakt en de rechtspersoon die de UBO-aangifte doet), moet het gewogen percentage van de aandelen of stemrechten van elke intermediaire entiteit worden gespecificeerd (voorheen moest enkel het gewogen percentage van de aandelen of stemrechten in het bezit van een Belgische vennootschap worden gespecificeerd).

Voor de uiteindelijke begunstigden van de tweede categorie, d.w.z. zij die een Belgische vennootschap controleren via “andere middelen” dan aandelen of stemrechten, wordt het verplicht om te specificeren met welke andere middelen deze Belgische vennootschap wordt gecontroleerd.

Bovendien zullen alle informatieplichtigen verplicht zijn om documenten te verstrekken waaruit blijkt dat de informatie met betrekking tot deze uiteindelijke begunstigden adequaat, accuraat en tijdig zijn. Deze documenten kunnen, afhankelijk van de door de informatieplichtige te bepalen gevallen, een uittreksel uit het aandelenregister, de statuten van de vennootschap, de (internationale) vereniging zonder winstoogmerk, de trust of een soortgelijke juridische constructie, een aandeelhoudersovereenkomst, een notariële akte of enig ander document (gelegaliseerd indien het uit een derde land afkomstig is) zijn. De toegang tot deze documenten is beperkt tot de bevoegde autoriteiten en is niet toegankelijk voor het grote publiek.

Informatieplichtigen die hun UBO’s vóór 11 oktober 2020 hebben geregistreerd, beschikken tot 30 april 2021 om zich in orde te stellen en de documenten te downloaden. Wie zijn UBO na 11 oktober 2020 registreert, moet deze documenten reeds bij de registratie downloaden.

Voor meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet om contact op te nemen met Guillaume RUE (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team