Insolventie: toelichting mbt de rechten van schuldeisers die over een algemeen pandrecht op huidige en toekomstige schuldvorderingen beschikken

In een arrest van 16 januari 2020 heeft het Hof van Cassatie uitspraak gedaan over de rechten van een schuldeiser die zich een algemeen pandrecht had voorbehouden op alle huidige en toekomstige schuldvorderingen van een schuldenaar, voor de opening van een gerechtelijke reorganisatieprocedure.

In dit geval was de voorziening ingediend door een schuldeiser tegen een homologatiearrest van het Hof van Beroep te Antwerpen in het kader van een gerechtelijk reorganisatieplan, waarbij zijn schuldvordering als een gewone schuldvordering in de opschorting was gekwalificeerd. Het Hof van Beroep had immers geoordeeld dat de schuldeiser op de dag van de opening van de gerechtelijke reorganisatieprocedure niet had aangetoond dat zijn zekerheidsrecht was ingeschreven in het pandregister, dat van kracht is sinds 1 januari 2018. Het buitengewoon karakter van zijn schuldvordering in de opschorting was hem dus ontzegd.

Het Hof van Cassatie heeft dit arrest vernietigd en hierbij een einde gemaakt aan de controverse over de eigenschappen van de vorderingen die door een algemeen pandrecht op alle schuldvorderingen van de debiteur worden gewaarborgd. Het Hof wijst erop dat de wet op de zakelijke zekerheden op roerende goederen niet voorziet in enige registratie van pandrechten op schuldvorderingen. Dergelijke zekerheidsstellingen behouden dus een verborgen karakter, want hun tegenstelbaarheid ten aanzien van derden wordt gewaarborgd door de loutere sluiting van de overeenkomst. In deze omstandigheden is het Hof, in het licht van de juridische definitie van een buitengewoon zekerheidsrecht, terecht van oordeel dat een schuldeiser die over een dergelijk zekerheidsrecht beschikt, moet worden beschouwd als een buitengewone schuldeiser in de opschorting, ten belope van de realisatiewaarde in going concern van de verpande schuldvorderingen.

Aarzel niet om contact op te nemen met Mr Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be) voor meer informatie over dit onderwerp.

Met vriendelijke groeten.
Het Cairn Legal Team