“Pop-up store”-huur in de drie Regio’s

Voorheen bepaalde de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten onder artikel 3 dat de handelshuurovereenkomst niet korter dan 9 jaar mocht zijn.

Deze lange termijn, die bedoeld was om de huurder en zijn handelsfonds te beschermen, beantwoordt niet langer aan de behoeften en verwachtingen van de sector.

Dit is de reden waarom sinds 1 september 2016 in het Vlaamse Gewest (zie decreet van 17/06/2016), sinds 7 april 2018 in het Waals Gewest (zie decreet van 15/03/2018) en sinds kort, zijnde vanaf 19 mei 2019 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie ordonnantie van 25/04/2019) nu ook een handelshuur kan worden afgesloten voor een maximale duur van één jaar (“pop-up store huur“).

Deze wetswijzigingen komen tegemoet aan een reële marktbehoefte en beogen een ​​feitelijke situatie beter juridisch om te kaderen, want die leidde tot het afsluiten van precaire bezettingsovereenkomsten die later vaak herkwalificeerd werden in langetermijn huurcontracten.

De nieuwe wetsbepalingen moeten ook de handelgroei stimuleren, leegstaande gebouwen tegengaan, en handelaren aanmoedigen om innovatieve concepten te ontwikkelen die door het vorig wettelijk kader inzake handelshuur, gewoonweg onmogelijk waren.

De nieuwe decreten en ordonnanties zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten die binnen de werkingssfeer van de wetgeving inzake handelshuur vallen, zijnde alle huurovereenkomsten van onroerende goederen die in hoofdzaak door de huurder gebruikt worden voor kleinhandels- of ambachtelijke activiteiten waarbij er rechtstreeks contact is tussen de huurder en het publiek, en waarbij de huurovereenkomst uitdrukkelijk is gesloten voor een termijn van of korter dan één jaar.

In het Vlaamse en het Waalse Gewest wordt de kortlopende handelshuurovereenkomst geacht te zijn afgesloten voor een periode van negen jaar vanaf de datum van de eerste inwerkingtreding indien geen van beide partijen de huurovereenkomst beëindigt na de voorziene afloop. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen, vervalt de huurovereenkomst bij het aflopen ervan zonder mogelijkheid van stilzwijgende verlenging (het staat de partijen uiteraard vrij om de huurovereenkomst te verlengen tot een periode van 9 jaar, maar dit kan alleen via een uitdrukkelijk  schriftelijk akkoord).

De drie regionale teksten bepalen dat de huurder de huurovereenkomst van korte termijn op elk moment kan beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand en dat de belastingen geacht worden in de huurprijs begrepen te zijn.

Het opstellen van een inventaris en het registreren van de huurcontracten van korte duur zijn verplicht.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Me Carole DERUYT (carole.deruyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team