Het nieuwe Belgische Wetboek van vennootschappen is gearriveerd

Op 4 april 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De sleutelbegrippen van dit nieuwe wetboek zijn flexibiliteit, modernisering en vereenvoudiging.

Er zullen voortaan 4 soorten ondernemingen bestaan:

  • De maatschap heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar haar twee varianten, de maatschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CommV), hebben wel een rechtspersoonlijkheid.
  • De voormalige besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) wordt een besloten vennootschap (BV). Deze vorm van vennootschap werd grondig gewijzigd en wordt de “standaard” vennootschap.
  • De naamloze vennootschap (NV) blijft waarschijnlijk de referentieonderneming voor grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen.
  • De coöperatieve vennootschap (CV) zal worden voorbehouden aan entiteiten die werkelijk een coöperatief doel hebben.
    Wat het verenigingsregime betreft, blijven de VZW, IVZW en stichtingen gehandhaafd.Andere substantiële wijzigingen zijn:
  • De mogelijkheid voor één enkele natuurlijke of rechtspersoon om een BV of NV op te richten;
  • Het feit dat er niet langer een wettelijk minimumkapitaal vereist is voor een BV en een CV bestaat;
  • Grotere vrijheid om de stemrechten van de aandeelhouders van BV en NV te organiseren, met name door middel van meervoudige stemmingen;
  • de invoering van een beperking van de aansprakelijkheid van bestuurders op basis van de omvang van de onderneming.

Dit nieuwe wetboek treedt in werking op 1 mei 2019 en is van toepassing op alle nieuwe vennootschappen, stichtingen en verenigingen. Vennootschappen waarvan de rechtsvorm zal verdwijnen (de commanditaire vennootschap op aandelen, de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, de landbouwvennootschap en het economisch samenwerkingsverband) zullen hun rechtsvorm vóór 1 januari 2024 moeten wijzigen. Bestaande vennootschappen zullen hun statuten uiterlijk op 1 januari 2024 moeten aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met het nieuwe vennootschapsrecht. Zij zullen echter de mogelijkheid hebben om met ingang van 1 mei a.s. een verzoek in te dienen om onder het nieuwe wetboek te vallen, mits hun statuten worden gewijzigd. In ieder geval moeten zij vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de dwingende bepalingen van de nieuwe regelgeving en aan de bepalingen waarvan geen afwijkingen zijn toegestaan in hun statuten. Het kan daarom interessant zijn om de nieuwe code na te leven zodra deze van kracht wordt.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact met Mr. Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be) en Mr. Frank WEINAND (frank.weinand@cairnlegal.be)

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team