Wanneer worden individuen beschouwd als professionele verkopers ?

Aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna “HvJ-EU“) is gevraagd te onderzoeken onder welke omstandigheden een persoon die goederen op een online platform verkoopt, als een “handelaar” wordt beschouwd en onderworpen wordt aan Richtlijn 2005/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 betreffende oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens consumenten.

De handelaar wordt gedefinieerd als “een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelspraktijken verricht die onder deze richtlijn vallen en die betrekking hebben op zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit, alsook degene die in naam van of voor rekenschap van hem optreedt,” in tegenstelling tot het begrip “consument“, dat verwijst naar een natuurlijke persoon die die handelspraktijken verricht die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

In het arrest van 4 oktober 2018 (C-105/17) herinnert het HvJ-EU eraan dat de kwalificatie als “handelaar” een analyse van geval tot geval vergt. In het bijzonder moet worden nagaan (zonder dat deze lijst exhaustief is):

  • of de verkoop op het onlineplatform op georganiseerde wijze plaatsvindt;
  • of deze verkoop een winstoogmerk heeft;
  • of de verkoper met betrekking tot de aangeboden goederen beschikt over informatie en technische vaardigheden waarover de consument niet noodzakelijk beschikt, waardoor hij zich in een gunstigere positie bevindt dan de particulier;
  • of de verkoper een rechtsvorm heeft aangenomen die het hem mogelijk maakt handelsdaden te stellen alsook in welke mate de onlineverkoop verband houdt met de commerciële en beroepsmatige activiteit van de verkoper;
  • of de verkoper BTW-plichtig is;
  • of de verkoper een vergoeding of deel van de winst heeft ontvangen …

Het Hof komt tot de conclusie dat een natuurlijke persoon, die op een website een aantal advertenties plaatst waarin tegelijkertijd nieuwe en tweedehandsgoederen te koop worden aangeboden, slechts als handelaar kan worden gekwalificeerd, en dat een dergelijke activiteit slechts als handelspraktijk kan worden aangemerkt, indien deze persoon handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts‑ of beroepsactiviteit, hetgeen door de bodemrechter moet worden geverifieerd aan het licht van de hogervermelde criteria.

Voor bijkomende informatie met betrekking tot dit onderwerp contacteer Mr. Guillaume RUE (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team