Verplichte registratie van dienstverleners aan bedrijven

Op 29 maart 2018 is de Wet tot registratie van dienstverleners aan vennootschappen afgekondigd, laatste component van de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn (EU) 2015/849, inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

Sinds 1 september 2018, is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig één van volgende diensten aan derden aanbiedt:

a) de deelname aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap dan met uitzondering van een beursgenoteerde vennootschap);
b) het verschaffen van een maatschappelijke zetel aan een onderneming of aan een rechtspersoon (of een soortgelijke juridische constructie);
c) het verschaffen van een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten, aan een onderneming of een rechtspersoon (of een soortgelijke juridische constructie);

is nu verplicht om zich vooraf te registreren bij de algemene directie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/registratie-van-de-aanbieders).

Registratie is echter alleen mogelijk indien de genoemde personen voldoen aan de registratievoorwaarden zoals voorzien onder artikelen 6 en 8 van de Wet van 29 maart 2018.

De overgangsmaatregelen bepalen dat de natuurlijke of rechtspersoon die vóór de inwerkingtreding van de wet dergelijke diensten verleenden, hun aanvraag tot registratie binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van de wet moeten indienen. Zolang het onderzoek mbt de registratieaanvraag loopt, mag de dienstenverlener zijn activiteiten blijven uitoefenen.

De dienstverlener die diensten aan vennootschappen levert zonder geregistreerd te zijn, of wiens registratie niet meer voldoet aan de eisen van de artikelen 6 en 8 van de wet of haar uitvoeringsbesluiten, kan bestraft worden met een niet-onaanzienlijke boete van 250 tot 100.000 euro (zijnde 2.000 euro tot 800.000 euro na strafrechtelijke opdeciemen).

De uiteindelijk begunstigden, zaakvoerders en bestuurders van rechtspersonen die in functie zijn wanneer de boete wordt opgelegd of die in functie waren tijdens het jaar dat daaraan voorafgaat, kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van de boete.

Vallen niet onder deze wetgeving, de dienstverleners die reeds geviseerd zijn door de Wet 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, te weten advocaten, notarissen, accountants of kredietinstellingen.

 

Voor meer informatie betreffende deze materie kan u bij Mr Guillaume RUE terecht (guillaume.rue@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team