Het UBO-register: einde van anonimiteit voor de aandeelhouders

Het Koninklijk besluit van 30 juli 2018 betreffende de werkwijze van het UBO-register voert een belangrijke wijziging in wat betreft de informatieverplichting voor ondernemingen, (I)VZW’s, stichtingen, trusts en andere trustbeheerders betreffende de identificatie van de uiteindelijke begunstigden.

Het UBO-register (“Ultimate Beneficial Owner”) betreft een instrument van de FOD Financiën gericht op het verstrekken van adequate, juiste en actuele informatie over de reële begunstigden van dergelijke entiteiten. Het moet een onderdeel worden van de Europese strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.

Wat is een uiteindelijke begunstigde? In de praktijk gaat het om de natuurlijke personen die de rechtspersoon effectief beheren omwille van de omvang van hun participatie of de reikwijdte van hun stemrecht in de onderneming. Wordt bijvoorbeeld geviseerd de natuurlijke persoon die meer dan vijfentwintig procent van de stemrechten bezit, of meer dan vijfentwintig procent van de aandelen of van het kapitaal van de onderneming.

De te verstrekken informatie omvat de identiteit van de uiteindelijk gerechtigde, zijn nationaliteit, zijn volledig woonadres, zijn percentage aandelen of stemrechten, etc.

Dit register zal niet enkel toegankelijk zijn voor alle burgers maar vooral ook geraadpleegd kunnen worden door alle belastingdiensten, die alzo over een formidabel wapen zullen beschikken ter inning van de belasting.

De rechtspersonen die onder het Koninklijk Besluit vallen zullen de vereiste informatie uiterlijk tegen 30 november 2018 via het MyMinFin online platform dienen te verstrekken.

Bedrijven, verenigingen en trusts die niet aan de wettelijke informatieverplichtingen voldoen, riskeren een administratieve boete van 250 tot 50.000 euro.

Het is daarom van essentieel belang dat zij alle informatie over de uiteindelijke begunstigden zo snel mogelijk bijeengaren. Bovendien zullen ze er in de toekomst op moeten toezien dat alle mogelijke wijzigingen mbt de informatie binnen de maand wordt gemeld.

Voor meer informatie betreffende deze materie kan u bij Mr Didier CHAVAL terecht  (didier.chaval@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team