Nachtarbeid voortaan mogelijk bij e-commerce

Nachtarbeid is in principe verboden in België. Een werkgever mag dus geen arbeid laten verrichten tussen 20u en 6u. De programmawet van 25 december 2017 voert evenwel vanaf 1 januari 2018 nieuwe procedures in om zowel nacht- en zondagarbeid mogelijk te maken voor e-commerce. De einddoelstelling is de buitenlandse gespecialiseerde firma’s te beconcurreren en de jobcreatie te stimuleren.

Concreet verstaat men onder e-commerce alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan de elektronische handel. Het gaat om alle werkzaamheden die nodig zijn om een product op een efficiënt manier af te leveren bij een eindafnemer die een bestelling elektronisch heeft geplaatst (orderverwerking, verpakking, verzending, levering en opvolging van de goederenstroom, goederenopslag, voorraadbeheer, vrachtafhandeling en andere transportondersteunende activiteiten, telefonische dienst na verkoop).

De wet maakt een onderscheid tussen elektronische handel in goederen en diensten en deze gelimiteerd tot roerende goederen.

Procedure voor nachtarbeid voor de elektronische handel in goederen en diensten
De Wet-Peeters betreffende werkbaar en wendbaar werk had reeds een uitzondering ingevoerd op het verbod op nachtarbeid voor e-commerce. Thans kan die afwijking worden ingevoerd aan de hand van een “gewone” collectieve arbeidsovereenkomst. Het zal dus voortaan niet meer nodig zijn om een CAO te sluiten met al de vakbonden die vertegenwoordigd zijn in de vakbondsafvaardiging, maar slechts met één representatieve werknemersorganisatie.

Procedure voor nacht- en zondagsarbeid voor de elektronische handel in roerende goederen
Er wordt eveneens een specifiek kader gecreëerd voor e-commerce gelimiteerd tot roerende goederen (bv het online verkopen van verzekeringen valt niet onder deze categorie).

Voor de meerderheid van de voorziene regimes kan voor de periode 2018-2019 een vorm van nachtarbeid ingevoerd worden ofwel door de klassieke procedure tot wijziging van het arbeidsreglement (aanplakking van het ontwerp van reglement, opmerkingenregister, etc.), ofwel door het sluiten van een “gewone” CAO. In dit tweede geval zal de CAO moeten worden neergelegd op de griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Waso. Het arbeidsreglement zal vervolgens automatisch worden gewijzigd zonder de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement te moeten volgen.

De nieuwe regeling kan verdergezet worden na 31 december 2019 op voorwaarde dat deze wordt bestendigd door middel van het sluiten van een nieuwe “gewone” CAO.

Ook zondagsarbeid is toegelaten voor de elektronische handel in roerende goederen (maar niet voor diensten) gedurende de periode 2018-2019, op voorwaarde dat dit wordt ingevoerd aan de hand van de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement of aan de hand van een gewone CAO, volgens dezelfde principes die gelden voor de nachtarbeid.

Voor meer informatie betreffende deze wetgeving, kan u bij Mr Carl VANDER ESPT terecht:  carl.vanderespt@cairnlegal.be

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team