Een nieuw hulpmiddel voor faillissementen: het Centraal Register Solvabiliteit

Op 1 april 2017 is de wet ter invoering van een Centraal Register Solvabiliteit in werking getreden. Dit is een digitale databank waarin alle faillissement-gerelateerde gegevens met betrekking tot faillissementen in België worden opgeslagen, met het oog op het vergemakkelijken  van de toegang tot het dossier voor alle betrokken spelers.

Dit register zal alle faillissementsgegevens van het huidig papieren dossier zoals verkrijgbaar ter griffie van de rechtbank van koophandel, bevatten. Dit bestand bevat dus het faillissementvonnis, de inventaris van het vermogen van de gefailleerde, de aangiften van schuldvorderingen, de lijst van de vorderingen, alsook het boekhoudkundig jaarverslag van de curator. De wet voorziet in een op maat gesneden toegangsrecht in functie van de identiteit van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de procedure.

Een Koninklijk Besluit tot uitvoering van de wet is op 27 maart 2017 uitgevaardigd om de toegang tot het online register te regelen, welke sinds 1 april operationeel is op de website www.regsol.be. De wet voorziet in een op maat gesneden toegangsrecht in functie van de identiteit van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de procedure.

De schuldeisers zullen voortaan hun verklaring van schuldvordering en de bijhorende bewijsstukken online moeten indienen mits het betalen van een forfait van 6 euro. Een eenvoudige raadpleging zonder aangifte kost dezelfde prijs. De wetgever heeft evenwel een kosteloze indiening voorzien wanneer de verklaring afkomstig is van een privé persoon die niet bijgestaan is door een professioneel (zoals bijvoorbeeld een vakbond of een advocaat), een buitenlandse vennootschap of een “openbare instelling“. De wet voorziet ook in de financiering d.m.v. een jaarlijkse vaste bijdrage per faillissement, schommelend van 25 tot 300 €, die bevoorrecht is ten opzichte van alle andere uit te keren bedragen in het kader van het faillissement.

De oprichting van dit Register zal de uitwisseling van informatie bevorderen, en de transparantie en het toezicht op het werk van de curatoren vergemakkelijken. Een soortgelijk systeem zal op termijn waarschijnlijk ook worden uitgedacht voor collectieve schuldenregeling en gerechtelijke reorganisatie.

Indien u meer informatie wenst over dit onderwerp, aarzel dan niet om contact op te nemen met Mr. Virginie SCHOONHEYT (virginie.schoonheyt@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten.

Het Cairn Legal Team

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Pierre Philippe Harmel | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Julie Docquier | Virginie Schoonheyt | Lauriane Vasquez | Bojana Salovic | Tina Hendriks