De mogelijkheid om een lopende (huur)overeenkomst niet uit te voeren in het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO-wet)

De mogelijkheid om een lopende (huur)overeenkomst niet uit te voeren in het kader van de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO-wet).

In een recent arrest doet het Hof van Beroep te Antwerpen een uitspraak over de mogelijkheid voor een huurder in gerechtelijke reorganisatie om een voortijdig einde te stellen aan een lopende huurovereenkomst.

In de zaak die aanleiding gaf tot het arrest, had een huurder in gerechtelijke reorganisatie een beëindigingsbrief aan de verhuurder gestuurd om zijn lopende huurovereenkomst te beëindigen op basis van artikel 35§2 van de WCO-wet. De verhuurder betwistte de geldigheid van deze beëindiging.

Over de interpretatie van artikel 35§2 WCO-wet bestaat grote discussie in de rechtsleer.

Het Hof van Beroep te Antwerpen stelt nu in haar arrest de voorwaarden van artikel 35 WCO-wet scherp: 1) om een geldig beroep te kunnen doen op dit wetsartikel, dient de huurder zijn kennisgeving van de beëindiging binnen de 14 dagen na opening van de WCO procedure te versturen aan de verhuurder, op straffe van verval zijn recht; en 2) de huurder dient bovendien te bewijzen dat de beëindiging noodzakelijk is voor het welslagen van de WCO procedure. In casu stelde het Hof vast dat de kennisgeving buiten de termijn was. Bovendien stelde het Hof dat de huurder de noodzakelijkheid van de beëindiging niet bewees, waarbij het Hof in rekening nam de huurovereenkomst aan marktconforme voorwaarden was gesloten en dat er een contractuele opzegmogelijkheid bestond.

De gevolgen van deze beslissing zijn belangrijk, gezien dit betekent dat de huurovereenkomst verder dient te worden uitgevoerd, en de aan de verhuurder te betalen huurgelden niet onder de opschorting van schulden vallen.

Dit arrest is een principe-arrest dat ook van groot belang kan zijn voor andere types van overeenkomsten gesloten door een onderneming in gerechtelijke reorganisatie.

Indien u hierover meer inlichtingen wenst kan u contact opnemen met Mr. Jonas DERYCKERE (jonas.deryckere@cairnlegal.be).

Met vriendelijke groeten,

Het Cairn Legal team

Advocaten Vennoten Frédéric de Patoul | Frank Weinand | Didier Chaval | Bernard Vandenkerckhove | Carl Vander Espt | Arnaud Massart | Guillaume Rue | Jonas Deryckere

Advocaten Dorothée Cardon de Lichtbuer | Virginie Schoonheyt | Bojana Salovic | Stoffel Werbrouck