Nieuwe regels voor e-commerce – gewoontes moeten worden gewijzigd, … evenals de websites !

Naar aanleiding van de progressieve inwerkingtreding van het Wetboek economische recht, heeft de wetgever bepaalde regels afkomstig uit een Europese richtlijn inzake e-commerce omgezet in het Belgisch recht. De bescherming van de consument wordt verstrekt en de verplichtingen die op ondernemingen rusten verzwaard.

De informatie te leveren aan de consumenten wordt belangrijker, waaronder de functionaliteiten van de numerieke inhoud, met inbegrip van de toepasselijke technische beschermingsmaatregelen, evenals elke pertinente interoperabiliteit.

De onderneming moet erover waken dat consument, wanneer hij een bestelling plaatst, expliciet kan erkennen dat dit een verplichting tot betaling inhoudt. Indien, voor het doen van een bestelling, een bepaalde knop of gelijkaardige functie moeten worden geactiveerd, vermeldt de knop enkel de gemakkelijk leesbare vermelding, “bestelling met betalingsverplichting”, zoniet bestaat de sanctie erin dat de consument niet gebonden is door het contract of de bestelling.

De termijn herroepingsrecht, zijnde 14 kalenderdagen, wordt verlengd tot een periode van 12 maanden wanneer de onderneming nalaat de consument te informeren van zijn herroepingsrecht. Een modelformulier van herroeping moet ter beschikking worden gesteld van de consument.

Indien de onderneming gebruik maakt van default-opties om een bijkomende betaling te bekomen op de overeengekomen vergoeding, heeft de consument recht op terugbetaling van deze betaalde bedragen.

Contacteer Mr. Didier CHAVAL (didier.chaval@cairnlegal.be) en Guillaume RUE (guillaume.rue@cairnlegal.be) voor meer inlichtingen.

Hartelijk,

De ploeg CAIRN LEGAL