Belangrijke wijzigingen van de Wet betreffende de continuïteit van ondernemingen

Op 1 augustus 2013 zijn verschillende wijzigingen in werking getreden inzake de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen (WCO).
De nieuwe wetswijzigingen proberen een antwoord te bieden op misbruiken van procedure inzake gerechtelijke reorganisatie, die in de praktijk steeds frequenter voorkomen.
De belangrijkste wijzigingen beogen:
  • een verhoging van de toegangsdrempel tot de procedure (ondermeer door de verplichting om bij het verzoekschrift tot inleiding van de procedure een boekhoudkundige staat toe te voegen die maximum 3 maanden oud is en opgesteld door een  bedrijfsrevisor, extern accountant,  boekhouder of erkend boekhouder-fiscalist) ;
  • een betere bescherming van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord (bijvoorbeeld door te stellen dat de terugbetaling aan de schuldeisers voorgesteld in het herstelplan nooit lager mag zijn dan 15% van hun schuldvordering, waarbij de wetgever evenwel uitzonderingsmogelijkheden voorziet) ;
  • een betere bescherming van schuldeisers bij een gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (bijvoorbeeld door te bepalen dat de minimum overnameprijs nooit lager mag zijn dan de geschatte prijs in de hypothese van vereffening of faillissement) ;
  • een betere bescherming van de werknemers van de onderneming in gerechtelijke reorganisatie (ondermeer door de CAO nr. 102 die dateert van 5 oktober 2011 van toepassing te maken in geval van een gerechtelijke reorganisatie door een overdracht onder gerechtelijk gezag).
Ook na deze wetswijzigingen kan de WCO interessante mogelijkheden bieden om de continuïteit van een onderneming te redden. Dit betekent tegelijk dat de offers die daartoe gevraagd worden van schuldeisers nog steeds zeer groot kunnen zijn.
CAIRN LEGAL heeft een ruime ervaring met deze procedure. Deze ervaring leert ons dat het zowel voor ondernemingen in moeilijkheden die met succes een dergelijke procedure wensen in te leiden als voor schuldeisers van deze ondernemingen van groot belang is tijdig de gepaste stappen te ondernemen.
Indien u hierover meer toelichtingen wenst kan u steeds contact opnemen met Mr. Laurence van de Kerchove (lvdk@cairnlegal.be) of Mr. Jonas Deryckere (jd@cairnlegal.be),