Ingebrekestelling door advocaat kan verjaring vermijden

Ons Belgisch recht kent verschillende verjaringstermijnen waardoor een schuldeiser zijn recht om zijn vordering op zijn schuldenaar af te dwingen kan verliezen.

Als schuldeiser hebt u er dus steeds belang bij tijdig een advocaat te contacteren zodat hij de verjaring van uw schuldvordering te vermijden.

Tot voor kort kon een advocaat de verjaring stuiten (dit wil zeggen onderbreken) door aan zijn deurwaarder instructie te geven over te gaan tot dagvaarding, het betekenen van een bevel tot betaling of een beslag.

In het Belgisch Staatsblad werd op 1 juli 2013 een nieuwe wet gepubliceerd die een bijkomend (eenvoudiger) middel geeft aan de advocaat om nakende verjaring van een vordering te stuiten, nl. het verzenden van een ingebrekestelling.

De wet voorziet wel formele voorwaarden waaraan deze ingebrekestelling moet voldoen, en beperkt bovendien de stuitende werking tot maximum één jaar.

De advocaat is dus beter gewapend om de verjaring van uw schuldvordering te vermijden. Het komt er wel nog steeds op aan hem tijdig te contacteren.

Indien u hierover meer inlichtingen wenst, kan u steeds opnemen met Jonas DERYCKERE, jd@cairnlegal.be