De handtekening van de advocaat kan de bewijskracht van uw overeenkomst verhogen

Op 3 juni 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 29 april 2013 gepubliceerd betreffende de door de advocaten van de partijen medeondertekende onderhandse akte.

Deze wet voorziet in de mogelijkheid voor partijen om hun onderhandse overeenkomst mee te laten ondertekenen door hun advocaten.

Hiermee beoogt men de bewijswaarde van de onderhandse overeenkomst verhogen. De draagwijdte van de verhoogde bewijswaarde betreft meerbepaald het bewijs van het bestaan van het geschrift en van de handtekening van de bij de akte betrokken partijen.

Volgens de parlementaire voorbereiding wil men met deze wet ook het risico op latere betwistingen verminderen. Volgens artikel 3 van de wet hebben de advocaten die de overeenkomst mede-ondertekenen namelijk de verplichting de partij(en) die zij bijstaan volledig in te lichten over de rechtsgevolgen van de overeenkomst.

Indien u gebruik wenst te maken van deze wet bij het sluiten van een overeenkomst, of indien u geconfronteerd wordt met een vraag in die zin van uw medecontractant, aarzel dan niet ons kantoor te contacteren.

Voor meer informatie hierover jd@cairnlegal.be